“ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ” зөвхөн урсгал зардалдаа 3,221,978.3 тусгажээ
2018 оны Januaryын 11

Шилэн данс гэж юу вэ? гэдгийг чухам иргэд төдийлөн сайн мэддэггүй. Олон нийтэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 2017 оны орлого зарлагыг нээлттэй ил тод байлгах түүнийг олон түмэнд мэдээллэх үүрэгтэйгээр байгууллагын шилэн дансны тухай мэдээллийг цуврал болгон хүргэж байна. “ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ” зөвхөн урсгал зардалдаа 3,221,978.3 тусгажээ . Уг байгууллагатай холбоотой төсөв түүнд тусгасан мөнгийн дүнгийг харж болно. Илүү дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Зам, Тээврийн хөгжлийн Сайд

Дарга: Жалавсүрэн Бат-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч: Чойдогсүрэн Ренчиндамба

 

БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ
2017 ОН
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Зам, тээврийн хєгжлийн яам 3,221,978.3
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 3,221,978.3
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3,221,978.3
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3,078,378.7
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 2,064,982.4
Їндсэн цалин 1,326,989.2
Нэмэгдэл 623,946.5
Унаа хоолны Хєнгєлєлт 114,046.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 229,945.5
Тэтгэврийн даатгал 146,328.9
Тэтгэмжийн даатгал 20,904.1
ЇОМШ-ний даатгал 16,723.3
Ажилгїйдлийн даатгал 4,180.9
Эрїїл мэндийн даатгал 41,808.3
Хангамж, бараа материалын зардал 71,466.4
Бичиг хэрэг 26,455.0
Тээвэр, шатахуун 17,220.7
Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 15,139.2
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 12,651.5

Нормативт зардал 2,227.5
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 2,227.5
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 41,284.4
Багаж, техник, хэрэгсэл 4,207.5
Урсгал засвар 37,076.9
Томилолт, зочны зардал 108,867.8
Дотоод албан томилолт 108,867.8
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 557,129.7
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 284,437.1
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 19,800.0
Даатгалын їйлчилгээ 2,812.9
Тээврийн хэрэгслийн татвар 574.0

Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 75.2
Мэдээллийн технологийн їйлчилгээ 25,888.5
Газрын тєлбєр 5,445.0
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 218,097.0
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 2,475.0
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 2,475.0
УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 143,599.6
Засгийн газрын урсгал шилжїїлэг 10,000.0
Засгийн газрын гадаад шилжїїлэг 10,000.0
Бусад урсгал шилжїїлэг 133,599.6
Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 41,220.7
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 92,378.9
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 3,221,978.3
Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,221,978.3
Улсын тєсвєєс санхїїжих 3,221,978.3
ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 291.0

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0
Тєсвийн байгууллага 1.0
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 145.0
Удирдах ажилтан 9.0
Гїйцэтгэх ажилтан 136.0
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 145.0
Тєрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) 136.0
Ажлын албаны албан хаагч (АА) 4.0
Тєрийн їйлчилгээний бусад албан хаагч (ТЇ) 5.0
Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 2,791,466.6
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 2,791,466.6
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,791,466.6
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,791,466.6
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 2,064,982.4
Їндсэн цалин 1,326,989.2
Нэмэгдэл 623,946.5
Унаа хоолны Хєнгєлєлт 114,046.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 229,945.5
Тэтгэврийн даатгал 146,328.9
Тэтгэмжийн даатгал 20,904.1

Ажилгїйдлийн даатгал 4,180.9
Эрїїл мэндийн даатгал 41,808.3
Хангамж, бараа материалын зардал 71,466.4
Бичиг хэрэг 26,455.0
Тээвэр, шатахуун 17,220.7
Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 15,139.2
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 12,651.5
Нормативт зардал 2,227.5
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 2,227.5
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 41,284.4
Багаж, техник, хэрэгсэл 4,207.5
Урсгал засвар 37,076.9
Томилолт, зочны зардал 108,867.8
Дотоод албан томилолт 108,867.8
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 272,692.6
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 19,800.0
Даатгалын їйлчилгээ 2,812.9
Тээврийн хэрэгслийн татвар 574.0
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 75.2
Мэдээллийн технологийн їйлчилгээ 25,888.5

Мэдээллийн технологийн їйлчилгээ 25,888.5
Газрын тєлбєр 5,445.0
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 218,097.0
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 2,791,466.6
Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,791,466.6
Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,791,466.6
ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 291.0
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0
Тєсвийн байгууллага 1.0
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 145.0
Удирдах ажилтан 9.0
Гїйцэтгэх ажилтан 136.0
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 145.0
Тєрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) 136.0
Ажлын албаны албан хаагч (АА) 4.0
Тєрийн їйлчилгээний бусад албан хаагч (ТЇ) 5.0
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 1,237.5
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 1,237.5
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,237.5
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,237.5

Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 283,199.6
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 283,199.6
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 283,199.6
Улсын тєсвєєс санхїїжих 283,199.6
Улсын тєсвєєс санхїїжих 283,199.6
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 2,475.0
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 2,475.0
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,475.0
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,475.0
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 2,475.0
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 2,475.0
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 2,475.0
Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,475.0
Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,475.0
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишїїнчлэлийн хураамж 10,000.0
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 10,000.0
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10,000.0

УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 10,000.0
Засгийн газрын урсгал шилжїїлэг 10,000.0
Засгийн газрын гадаад шилжїїлэг 10,000.0
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 10,000.0
Улсын тєсвєєс санхїїжих 10,000.0
Улсын тєсвєєс санхїїжих 10,000.0
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 133,599.6
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 133,599.6
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 133,599.6
УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 133,599.6
Бусад урсгал шилжїїлэг 133,599.6
Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 41,220.7
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 92,378.9
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 133,599.6
Улсын тєсвєєс санхїїжих 133,599.6
Улсын тєсвєєс санхїїжих 133,599.6
Зам, тээврийн хєгжлийн хєрєнгє оруулалт, их засвар 29,438,470.0
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 29,438,470.0
ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ 29,438,470.0

Барилга байгууламж 16,938,470.0
Их засвар 12,500,000.0
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 29,438,470.0
Улсын тєсвєєс санхїїжих 29,438,470.0
Улсын тєсвєєс санхїїжих 29,438,470.0
Бусад 29,438,470.0
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 29,438,470.0
ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ 29,438,470.0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага