“Сангийн яам” өнгөрсөн онд байрны түрээс л гэхэд 59,359.3 93,600.0 төгрөгийг төсөвт тусгажээ
2018 оны Januaryын 12

Шилэн данс гэж юу вэ? гэдгийг чухам иргэд төдийлөн сайн мэддэггүй. Олон нийтэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 2017 оны орлого зарлагыг нээлттэй ил тод байлгах түүнийг олон түмэнд мэдээллэх үүрэгтэйгээр байгууллагын шилэн дансны тухай мэдээллийг цуврал болгон хүргэж байна.”Сангийн яам” өнгөрсөн онд байрны түрээс л гэхэд 59,359.3 93,600.0 төгрөгийг төсөвт тусгажээ . Уг байгууллагатай холбоотой төсөв түүнд тусгасан мөнгийн дүнгийг харж болно. Илүү дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Санжаа Наранцогт

Нягтлан бодогч: Бүүвэйбаатар Мягмарсүрэн

2017 ОН Төсөв

2 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 152,375,091.2 37,642,590.4
21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 152,375,091.2 37,642,590.4
210 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 151,626,771.6 26,443,720.4
2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,338,366.9 2,656,189.9
210101 Үндсэн цалин 2,116,029.4 1,480,446.9
210102 Нэмэгдэл 0.0 750,451.5
210103 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 222,337.5 269,274.0
210105 Гэрээт ажлын цалин 0.0 156,017.5
2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 280,604.0 318,742.8
210201 Тэтгэврийн даатгал 187,069.4 212,495.2
210202 Тэтгэмжийн даатгал 23,383.7 26,561.9
210203 ҮОМШ өвчний даатгал 18,706.9 21,249.5
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 4,676.7 5,312.4
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 46,767.3 53,123.8
2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 209,032.6 257,418.2
210301 Гэрэл, цахилгаан 90,916.8 86,304.9
210302 Түлш, халаалт 42,258.1 65,957.4
210303 Цэвэр, бохир ус 16,498.4 11,555.9
210304 Байрны түрээс 59,359.3 93,600.0
2104 Хангамж, бараа материалын зардал 89,739.0 92,709.4
210401 Бичиг хэрэг 33,059.8 39,887.0
210402 Тээвэр, шатахуун 23,976.0 17,548.0
210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 28,175.0 30,427.4
210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 4,528.2 4,847.0
2105 Нормативт зардал 814.3 990.0
210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 814.3 990.0
2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 14,343.1 20,000.0
210604 Урсгал засвар 14,343.1 20,000.0
2107 Томилолт, зочны зардал 48,685.9 487,983.3
210702 Дотоод албан томилолт 18,394.6 115,183.3
210703 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 30,291.3 372,800.0
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 3,354,863.8 19,207,052.4
210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 3,349,302.7 19,197,916.6
210803 Даатгалын үйлчилгээ 4,035.5 6,000.0
210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 589.1 726.8
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 60.5 121.0
210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 876.0 2,288.0
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 145,290,322.0 3,402,634.4
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 145,290,322.0 3,402,634.4
213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 748,319.6 11,198,870.0
2131 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 101,144.8 11,064,595.0
213101 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 0.0 0.0
213102 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг 101,144.8 11,064,595.0
213103 Засгийн газрын дотоод санхүүжилт 0.0 0.0
Код Эдийн засгийн ангилал 2016 Гүйцэтгэл 2018 төсөл
Total page 2 Page 1
Код Эдийн засгийн ангилал 2016 Гүйцэтгэл 2018 төсөл
2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 647,174.8 134,275.0
213202 Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж 0.0 0.0
213203 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж 0.0 0.0
213204 Бусад Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал 573,452.5 134,275.0
213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 73,722.3 0.0
3 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 152,375,091.2 37,642,590.4
31 Улсын төсвөөс санхүүжих 152,374,589.7 37,642,590.4
310001 Улсын төсвөөс санхүүжих 152,374,589.7 37,642,590.4
35 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 501.5 0.0
350001 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 0.0 0.0
350002 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 501.5 0.0
42 АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 0.0 167.0
420001 Удирдах ажилтан 0.0 16.0
420002 Гүйцэтгэх ажилтан 0.0 151.0
45 ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 0.0 167.0
450001 Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) 0.0 158.0
450003 Ажлын албаны албан хаагч (АА) 0.0 3.0
450009 Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ) 0.0 4.0
450011 Улс төрийн албан хаагч (УТ) 0.0 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага