“ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ” өнгөрсөн онд урсгал зардалдаа 18,088,725.3 тусгажээ
2018 оны Januaryын 17

Шилэн данс гэж юу вэ? гэдгийг чухам иргэд төдийлөн сайн мэддэггүй. Олон нийтэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 2017 оны орлого зарлагыг нээлттэй ил тод байлгах түүнийг олон түмэнд мэдээллэх үүрэгтэйгээр байгууллагын шилэн дансны тухай мэдээллийг цуврал болгон хүргэж байна “ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ” өнгөрсөн онд урсгал зардалдаа 18,088,725.3 төгрөг тусгажээ . Уг байгууллагатай холбоотой төсөв түүнд тусгасан мөнгийн дүнгийг харж болно. Илүү дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Хууль Зүй, дотоод хэргийн Сайд

Дарга: Гунгаа Баясгалан

Нягтлан бодогч: Хашбат Цогтбаатар

 

БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ
2017 ОН

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв /мян.төгрөг/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 18,088,725.3
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 18,088,725.3
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 18,077,376.2
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1,503,361.8
Їндсэн цалин 949,001.9
Нэмэгдэл 284,693.9
Унаа хоолны Хєнгєлєлт 125,666.0
Гэрээт ажлын цалин 144,000.0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 165,369.8
Тэтгэврийн даатгал 105,235.3
Тэтгэмжийн даатгал 15,033.6
ЇОМШ-ний даатгал 12,026.9
Ажилгїйдлийн даатгал 3,006.7
Эрїїл мэндийн даатгал 30,067.3
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 48,807.8
Гэрэл, цахилгаан 18,187.7
Тїлш, халаалт 27,614.4

Цэвэр, бохир ус 3,005.7
Хангамж, бараа материалын зардал 174,262.7
Бичиг хэрэг 38,071.6
Тээвэр, шатахуун 26,086.5
Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 35,545.5
Ном, хэвлэл 1,980.0
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 72,579.1
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 77,757.6
Багаж, техник, хэрэгсэл 48,807.0
Урсгал засвар 28,950.6
Томилолт, зочны зардал 24,984.5
Дотоод албан томилолт 24,984.5
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 10,662,527.7
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 7,130,132.3
Даатгалын їйлчилгээ 5,912.6
Тээврийн хэрэгслийн татвар 656.4
Мэдээллийн технологийн їйлчилгээ 391,050.0
Газрын тєлбєр 7,357.7

Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 3,127,418.7
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 5,420,304.3
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 5,413,294.6
Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 7,009.7
УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 11,349.1
Бусад урсгал шилжїїлэг 11,349.1
Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 11,349.1
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 18,088,725.3
Улсын тєсвєєс санхїїжих 18,088,725.3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага